YANGIN TESİSAT SPRİNKLER VE HİDRANT HİDROLİK HESAPLARI

Yangın Hidrolik hesabı yönetmeliklerin belirlediği sınır çerçevesinden aşağı olmayacak şekilde bir binanın yangın anında korunabilmesini sağlayacak pompa debisini belirleyebilmek için izlenen hesap yoludur. Yangın tesisatı projelerinizde hidrolik hesapları ,sprinkler tesisatı  ve hidrant hesapları Fine Fire yangın tesisatı programı ile TS EN 12845/NFPA/TS EN 12259/TS ISO 14520 standartlarına göre tasarım yapıyoruz. Yaptığımız hesaplamalar ve standartlar doğrultusunda yangın tesisatı imalatımızı tamamlıyoruz.

Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda sprinkler sisteminin zorunlu olduğu durumlar Madde 96’da belirtilmiştir.